Over ons

De wielerclub is opgericht als feitelijke vereniging in 2008 onder de naam Women Only Biking (WOB).Het bestuur heeft de algemene leiding en is samengesteld uit volgende personen: Kaat Verhoest, Sabien Laforce, Lieve Vanderwulst en Lien Van Den Broeck.
De WOB is een vereniging waar enkel dames met een racefiets toegelaten zijn.

Het wielerseizoen start traditioneel de eerste zondag van maart en zal eindigen de laatste zondag van september, tenzij anders wordt meegedeeld.
In de maand maart en april wordt er gestart om 9 uur ,de rest van het seizoen om 8u30.
Zowel de vertrekplaats als de aankomstplaats is de parking van het sportcentrum The Flow, Eindrieskaai , 9700 Oudenaarde.
Bij slecht weer kan het bestuur beslissen om de rit te schrappen.
De snelheid van de ritten worden aangegeven door de ritverantwoordelijke. Deze zullen tevens aangepast worden aan de moeilijkheidsgraad van de rit. Het motto is dan ook “Samen uit , samen thuis”.
Wanneer iemand pech  heeft moet de ritverantwoordelijke die vooraan rijdt onmiddellijk verwittigd worden en wordt er in groep gestopt op een veilige plaats.
Het is verboden naast de vooraan fietsende ritverantwoordelijke te rijden, hem voorbij te steken of voorsprong te nemen op de groep, tenzij er hiertoe uitdrukkelijk toelating verleend wordt.
Het is evenmin toegelaten vrijwillig achter de laatste achteraan fietsende  verantwoordelijke te gaan rijden.
Wanneer de ritverantwoordelijke het  fietspad  niet gebruikt en op de rijbaan fietst (minimum 15 fietsers),dient IEDEREEN de rijbaan te gebruiken. Daar mag er met 2 naast elkaar gereden worden (niet met 3 of 4) maar er moet in groep gebleven worden.
Iedereen is verplicht de wegcode na te leven
Wij vragen u met aandrang om tijdens de uitstappen geen zwerfvuil langs de openbare weg achter te laten, (ook geen verpakkingsmateriaal van  druivensuiker, koeken en dergelijke).

Ieder lid is verplicht om de volledige clubkledij aan te kopen, die gedurende 4  jaar, omwille van sponsorovereenkomsten zal gedragen worden.
Bij iedere rit, georganiseerd door de club, is het dragen van de volledige clubkledij verplicht, met inbegrip van de valhelm. Er wordt een uitzondering toegestaan aan de nieuwe leden die gedurende het 1e  aansluitingsjaar geen kledij kunnen aankopen.

Het lidgeld  wordt betaald door overschrijving op het rekeningnrummer  met vermelding: lidgeld + naam , gevolgd door aanduiding van het seizoen

Elk clublid is persoonlijk verantwoordelijk voor haar daden en rijstijl tijdens door de club georganiseerde ritten. Het bestuur kan, onder geen beding, verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of ongevallen gemaakt of veroorzaakt door een clublid tijdens deze ritten. De persoonlijke aansprakelijkheid van sportbeoefenaars wordt verzekerd in de BA Familiale, welke prioritair moet tussenkomen ingevolge een conventie tussen de verzekeraars . Wij vragen u dan ook om een Familiale verzekering af te sluiten en een bewijs te bezorgen aan het bestuur.

Door betaling van het lidgeld erkent het lid onderhavig  huishoudelijk reglement en verklaart zij zich akkoord met de inhoud ervan.
Dit reglement kan ten alle tijden aangepast worden door het bestuur.
Wij organisatoren wensen  je een aangenaam fietsseizoen !
Kaat, Sabien, Lieve en Lien